POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE - Ministru dr Nebojši Stefanoviću

Print

Poštovani,
u skladu sa Glavom XX Zakona o radu podnosimo Vam inicijativu kao predstavniku poslodavca, za zaključenje novog Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Važeći Poseban kolektivan ugovor za policijske službenike (PKU) objavljen je u Sl. Glasniku PC broj 22 dana 27. februara 2015. godine. Aknes PKU-a zaključen je dana 17. jula 2015. godine pod brojem 01-1209/15-31. Shodno čl. 263. st. 1. Zakona o radu kao i čl. 48. PKU-a, predmetni kolektivni ugovor važi 3 godine. Nakon toga prestaju da se primenjuju odredbe PKU-a uključujući i njegov Aneks. Smatramo da bi prestankom primene istog (naročito Aneksa koji je uredio novogodišnju novčanu čestitku, solidarnu pomoć za rođenje dece, bolesti, lekove, ortopedska pomagala, smrt člana porodice zaposlenog...), zaposleni u MUP-u bili drastično uskraćeni za prava prostekla iz i u vezi radnog odnosa.
Zakon o radu čl. 3, 4, 8, 9, 10, 240-267 daju nam normatino utemeljenje za otpočinjanje novog kolektivnog pregovaranja. Kao alternativu, lex generalis radnog prava predviđa u čl. 263. mogućnost produženja važećeg PKU-a ali samo u situaciji da je PKU zaključen na period kraći od 3 godine, što u našem kolektivnom ugovoru nije slučaj. Naime, u čl. 48 PKU-a se navodi da se ovaj kolektivni ugovor zaključuje na period od 3 godine, dok je stav profesora dr Zorana Ivoševića i sudije Milana Ivoševića iz Komentra Zakona o radu (str. 555), objavljenogu Sl. Glasniku PC, „Akoje kolektivni ugovor zaključen na period od 3 godine, njegova važnost se ne može produžavati, ali se može zaključiti novi kolektivni ugovor za period do 3 godine“.

Poštujući isključivo navedene normativne pretpostavke, Policijski sindikat Srbije podnosi inicijativu za zaključenje novog PKU-a za policijske službenike.

U pogledu drugih pravnih okolnosti obaveštavamo Vas da je PSS reprezentativan sindikat Rešenjem 01 broj 918/13-6 (čl. 245. Zakona o radu), nije formiran odbor za pregovore više reprezentativnih sindikata kod poslodavca jer je PSS jedini reprezentativan sindikat (čl. 251. Zakona o radu), ovlašćenje organa PSS-a ko su predotavnmci simdmkata koji učestvuju u pregovaranju za zaključenje kolektivnog ugovora, dostavićemo kada budu određeni predstavnici ispred 4 ministarstva (čl. 253. Zakona o radu).

Podsećamo da ste dužni da pregovarate sa PSS-om o zaključenju kolektivnog ugovora (čl. 254. st. 1. Zakona o radu) i da su rokovi prekluzivni i vrlo kratki -45 dana od dana započinjanja pregovora (čl. 254. st. 2. Zakona o radu). S obzirom da je do prestanka važenja sadašnjeg PKU-a ostalo još 48 dana neophodno je da odmah postupite po ovoj inicijativi. Pored navedenih odredbi kojima se obavezujete na pregovaranje o novom PKU-u sa ovlašćenim predstavnicima PSS-a, identične stavove iznelo je ministarstvo rada broj 011-00-175/2002-02, broj 110-00-584/2004-02 itd. U slučaju kršenja zakona PSS će postupiti po principima sindikalizma na ulici, kancelarijama, policijskim stanicama i sl.

PSS će se pridržavati pravila iz čl. 252. Zakona o radu tako da ćemo sarađivati sa nereprezentativnim sindikatima koji imaju učlanjenih najmanje 10% zaposlenih kod poslodavca. PSS se neće mešati u stav MUP-a da zajedno sa vama nastupaju i 3 „sindikata" koja zastupaju interese poslodavca a ne radnika. Smatramo da i treba da MUP i ta 3 „sindikata" zajedno nastupaju jer su po svom opredeljenju isti.

Kao što je profesor Aleksandar Nikolić naveo: Pitanje zaključenja kolektivnog ugovora ne sme da bude stvar državne prinude. U suprotnom, oni gube osnovni smisao i postaju puko sredstvo državnog intervencionalizma...

PSS veruje da će država naći snage da ispoštuje Preporuku Međunarodne organizacije rada broj 91 iz 1951. godine, i da ponudi uslove rada, radnu atmosferu, dostojanstvo, zaštitu, finansijske obaveze... čoveku i radniku kakvu zaslužuju oni koji svaki dan rizikuju svoj život za bezbednost građana i države.

U Beogradu, 10.01.2018. godine

10.01.2018.0001

10.01.2018. 20001

Prijatelji sajta

: