MENJA SE ZAKON O POLICIJI! UVAŽENA VEĆINA PREDLOGA PSS-A -NAJVEĆEM BROJU RADNIKA VEĆE PLATE

Print

 

Policija MUP Srbije 1000x0m

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru donet je 2016. godine a poslednji put promenjen 2017. On predviđa drastično smanjenje plata radnika MUP-a od 01.01.2019. godine. Da bi ovakav sistemski zakon bio donet, bila je neophona saglasnost ministarstava na koja se će se odnosti. Kako je ovaj zakon usvojen 2016. godine i izmenjen 2017., evidentno je da je MUP dao saglasnost za ovaj zakon. Na taj način MUP je 2016. i 2017. godine dao saglasnost da se smanje plate radnicima našeg ministarstva.

Punu potvrdu ovog predstavlja činjenica da je MUP predpožio izmene i dopune Zakona o policiji u martu 2018. godine, koje je Narodna skupština PC i usvojila marta 2018. godine, a da izmene nisu sadržale odredbe koje bi sprečile umanjenje plate radnicima našeg ministarstva po Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Zaključak, zakon po kojem bi bile smanjene plate u MUP-u je na snazi od 2016. tj. 2017. godine, a MUP u martu 2018. godine kada je menjao Zakon o policiji nije hteo da spreči smanjenje plata svojih radnika.

PSS je 09.08.2018. godine, preneo izjavu Fiskalnog saveta Srbije da će biti smanjene plate radnicima MUP-a za više hiljada dinara po zakonu na koji MUP nije imao primedbe, saglasio se sa njim i nije hteo da ga promeni kroz promenu Zakona o policiji. Tom prilikom smo tražili hitnu intervenciju MUP-a kako bi se sprečilo smanjenje plata.

PSS je 10.08.2018. godine, na sastanku sa radnom grupom za saradnju sa sindikalnim organizacijama, podneo zahtev za informisanje o donošenju propisa koji se odnose na ekonomski i radno - socijalni položaj zaposlenih u ministarstvu. Dana 11.09.2018. godine, dobili smo odgovor od Sekretarijata MUP-a 02 broj 011-821/18-2, u kojem je navedeno da se priprema više zakona (dobrovoljno vatrogastvo, o kritičnoj infrastrukturi, privatnom obezbeđenju, detektivskoj delatnosti...) i podzakonskih akata. Međutim, 11.09.2018. godine MUP još uvek nije uradio predlog izmena Zakona o policiji koji bi sprečio smanjenje plata.

MUP je 13.09.2018. godine organizovao prezentaciju novog sistema plata u MUP-u, čiju je okosnicu predstavljalo ne primena sistemskog zakona i promena Zakona o policiji. PSS je izneo svoje predpoge i stavove koji su u većini usvojeni kako vidimo u Predlbgu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji koji je dostavljen Narodnoj skupštini PC. Na taj način treba dabude poboljšan položaj zaposlenih kao i uvek kada predlog dolazi od radnika a ne od onih koji samo klimaju glavom.

PSS je javno na sajtu 13.09.2018. godine, pozdravio profesionalce u MUP-u koji su u okviru ovog pozitivnog i amicioznog projekta, dali svoj maksimum spašavanja onoga što se može spasiti u poslednji čas. Nekorektno bi bilo ne navesti da su profesionalci MUP-a naveli da je PSS učestvovao svojim stavovima u unapređenju položaja radnika, i to na strani 25. Analize efekata ovih izmena i dopuna Zakona o policiji.

PSS nije imao uvid u sam tekst Narta izmena i dopuna Zakona o policiji, tako da imamo određenih, uglavnom, tehničkih primedbi na sadržinu odredbi (žalbe kod trajnog premeštaja, dodatno opterećenje na radu, putni troškovi, koeficijenti kod ogranizovanog kriminala, terorizma, ratnih zločina i sl.) Na njih ćemo uticati institucionalnim kategorijama kako na sam Zakon tako i na Uredbu o platama.

Kada bi vrh MUP-a češće slušao PSS ne bi dolazili u „mrtve“ rokove za spašavanje plata i egzistencije radnika. Vaše je da se družite sa onima koji vam sve aminuju ali ipak poslušajte šta kažu predstavnici radnika - na posletku mu moramo da mislimo na radnike a oni samo na svoja radna mesta.

Još jednom dajemo podršku profesionalnom delu MUP-a da istraje u otklanjanju štete koju je vrh MUP-a načinio 2016. i 2017. davanjem saglasnosti Zakonu o sistemu plata u javnom sektoru, marta 2018. godine kada nije planirao sadašnje izmene i dopune u vezi platnih razreda, niti do septembra naredio izradu Nacrta izmena Zakona o policiji.

PSS je tu, kao i uvek, zbog zaštite interesa radnika a ne za zaštitu ličnih interesa.

 

U Beogradu, 18.10.2018. godine    

Vaš PSS

20181018 155208

20181018 155238

Prijatelji sajta

: