Uslovi za prevremenu penziju po novom Zakonu o policiji

Štampa

 

 

PENZIJA SA 45 GODINA ŽIVOTA (POJEDINOSTI)
Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji stupa na snagu sutra, 3. aprila 2018. godine. Jedna od najintrigantnijih odredbi je član 43, kojim se dodaje novi član 173A u Zakon o policiji a glasi:

Član 173a

Izuzetno od propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, po potrebi službe. policijskom službeniku koji radi ili je radio na speiifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizovanim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima, odnosno radnim mestima u Ministarstvu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos, sa pravom na starosnu penziju, pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Ministar odlukom utvđuje organizaiione celine. u kojima se obavljaju ili su se obavljali poslovi iz stava 1. ovog člana.

Rešenje o prestanku radnog odnosa po osnovu stava 1. ovog člana donosi ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Policijskom službeniku iz stava 1.ovog člana iznos penzije utvđuje se u skladu r.a propisima o penzijskom i invalidskom osigranju.

Policijskom službeniku iz stava 1. ovog člana kome prestane radni odnos po ovom osnovu pripada otpremnina v visini 175. ovog zakona.

Primenjuje se do 31.12.2018. kada prestaje da važi (čl. 82).

Usled kompleksnosti, pre svega, 1. stava, svakako da postoji više otvorenih

pitanja za koja su kolege zainteresovane.

•    Dva uslova za penzionisanje: 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na beneficiranim radnim mestima. Oba uslova moraju da budu ispunjena. Jedan uslov nije dovoljan.

•    Ministar mora da donese posebnu odluku u kojoj će da napiše koje su to organizacione celine gde će biti penzionisanja po ovom osnovu. Organizacione celine gde će biti penzionisanja po ovom osnovu mogu biti sadašnje jedinice ili koje su postojale ranije. Ministar je u Valjevu rekas da će to biti PJP, u Žandarmeriji da se to odnosi na Žandarme, u specijalnoj jedinici da se odnosi na SAJ. Opšte pogovaranje je da će se odnositi na pripadnike JSO-a, PTJ-a i određeni broj pripadnika specijalne i posebnih jedinica MUP-a.

Penzioniše ce uz zahtev. Skupština nije precizirala da se odnosi na lični zahtev radnika koji ispunjava uslove za penzionisanje po ovom članu, ali se nameće shodno ostalim odredbama. Nije isključeno da MUP drugačije protumači ko može da podnese zahtev.

Penzija je lično pravo radnika, pa u tom smislu 1. stav kaže da radni odnos može prestati, a ne da mora.

Rešenje o penzionisanju donosi Stefanović uz saglasnost Đorđevića. Malo je nejasna formulacija jer šta ako Đorđević ne da saglasnost i koje su to okolnosti kada Đorđević može odbiti saglasnost, kao i ko će onda bolje primenjivati naš zakon od nas samih.

•    Visina penzije će biti drastično manja jer se utvrđuje po propisima PIO. Jedna je penzija ko bude išao sa 65, druga sa 55 a treća sa 45 godina života. Ovo pitanje je u Glavi VIII Zakona o PIO. Namerno je zakomplikovano do kraja: visina se utvrđuje množenjem ličnog boda sa opštim bodom na dan penzionisanja. Lični bod se sastoji od obračuna ličnog koeficijenta i penzijskog staža, sa godišnjim koeficijentom. Zatim se gledaju parametri 1970 - 1992. godišnja neto zarada, od 1994. do 1998. garantovana zarada, 1999 - 2004. najniža osnovica za I i II stepen stručnosti, od 2004. najniža mesečna osnovica doprinosa. Zbir ličnih koeficijenata se deli sa periodom na koji se obračunava pri čemu je godina 1, mesec 0,0833 a dan 0,00278...

Najsigurnije je da svako zainteresovan pita u PIO kolika će mu biti penzija jer će se za svakog razlikovati i nije moguće generalizovati.

•    Otpremnina je u visini 6 mesečnih plata koje je policijski službenik primio, bez poreza i doprinosa.

•    Ovo penzionisanje važi do kraja 2018. godine.

•    Nejasno je da li se svih petnaest godina rada na beneficiranim radnim mestima odnosi na organizacionu celinu koju ministar bude odredio odlukom.

•    Nejasno je koliki će iznos novčanih sredstava iz budžeta, i sa kog dela, biti izdvojen za otpremnine i uplatu obaveza MUP-a prima PIO (za koje se zna da se ne uplaćuju do dana penzionisanja).

•    Nejasno je ko će i kako popunjavati radna mesta a MUP se stalno poziva na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru.

•    Nejasno je zašto se ovako drastično udara na Žandarmeriju (gde je najveći broj pogođenih ovim članom).
Nejasno je zašto penzije nisu uvećane po posebnim kriterijumima kada se već koristi neki poseban kriterijum za penzionisanje.

Mnogi će spas iz MUP-a pronaći u penzionisanju. Čestitamo im.

PSS je bio protiv ovakog izgleda člana o penzionisanju, koji je sve samo ne precizan. Tražili smo nebrojeno puta na ulici, na razgovorima sa predstavnicima vlasti, konferencijama za štampu, da se konačno povede briga o prekaljenim radnicima MUP-a, koji su ostavili zdravlje u službi. Pokušali smo da definišemo sve sporne okolnosti koje bi budući penzioneri ministarstva mogli da imaju, kako bi im bar olakšali i obezbedili dostojanstven odlazak u zasluženu penziju. Međutim, ministarstvo nije imao sluha, iz svojih razloga, da pomogne budućim penzionerima u čemu su im, nažalost, pomogli njihovi sindikati.

U Beogradu, 02.04.2018.

Vaš PSS

str103042028

str203042028

str303042028

Prijatelji sajta

: