Statut

Štampa

 

С Т А Т У Т

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

У складу са чланом 55.  Устава Републике Србије (98/2006), члановима 6. и 206. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и чланом 134.  Закона о полицији (Сл. гласник РС 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011), Ванредна Скупштина Полицијског синдиката Србије усваја:

 

СТАТУТ

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

(пречишћен текст)*

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Полицијски синдикат Србије (у даљем тексту ПСС) је самостална, нестраначка, интересна, добровољна организација, основана на принципима изворног синдикализма.

 

Члан 2.

Овим се Статутом утврђује сврха Синдиката, његова унутрашња организација, назив, седиште, подручје деловања, Знак и Застава, циљеви и начела, организовање и начин деловања.

 

Члан 3.

Други општи и појединачни акти ПСС-а, морају бити у складу са овим Статутом.

 

Члан 4.

ПСС је правно лице независно од послодавца.

ПСС чине сви његови организациони облици утврђени Статутом.

ПСС се за остварење интереса чланова бори свим средствима која нису забрањена Уставом и законима.

ПСС представља чланство, ставове чланства, преговара у име својих чланова и штити њихове интересе.

ПСС води и организује штрајк у складу са законом.

ПСС сарађује са другим синдикалним организацијама, истих или сродних интереса, како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може учлањивати, у сладу са начелима синдикалне солидарности.

 

Члан 5.

Пун назив Синдиката је: ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ.

Скраћени назив је: ПСС.

ПСС има јединствен матични број, ПИБ, жиро рачун.

ПСС има и подрачуне.

Подрачуне ПСС имају организационе структуре које делују у оквиру ПСС, на основу овог Статута.

Седиште ПСС је у Београду.

ПСС има знак, заставу, химну, печат и штамбиљ.

____

* Статут ПСС-а усвојен на Ванредној Скупштини дана 10.10.2008. године у Београду и Измене и допуне  Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду.

  Измене и допуне Статута ПСС-а обележене су курзивом и почеле су са применом од дана усвајања.

Печат је округлог облика, промера 30 мм који садржи пун назив синдиката, исписан полукружно у горњој половини Полицијски синдикат Србије, у доњој половини ПСС, а у средини је знак ПСС.

Печат Синдикалне групе  је истог промера, садржи пун назив Синдиката, исписан полукружно у горњој половини Полицијски синдикат Србије, у доњој половини назив синдикалне групе, а у средини је знак ПСС.

ПСС има штамбиљ правоугаоног облика димензија 60 х 40 мм, са заглављем са натписом ПСС, рубрика за предмет, Синдикалну групу, деловодни број и датум.

Слова на печату и штанбиљу су ћирилична.

ПСС има свој знак.

Знак ПСС је штит у облику значке (штита), светло плаве боје са два укрштена мача, изнад кога стоји сунце, бели голуб, а у средини знак са четири оцила (четири с), као и пун назив Синдиката.    

ПСС има заставу.

Застава је тамно плаве, са примесама жуте боје, са знаком Синдиката  у средини и натписом Полицијски синдикат Србије.

ПСС има паролу.

Парола Синдиката је УВЕК ЗА НАРОД – УВЕК УЗ НАРОД.

ПСС има Химну.

Химна је Интернационала.

Знак, назив, парола и застава синдиката заштићују се у складу са законом.

Приступнице, заставе, парола и  сви печати и штанбиљи, укључујући и оне које користе Синдикалне групе у оквиру Синдиката су власништво ПСС-а.

 

Члан 5А.*

ПСС има легитимацију синдиката.*

Легитимација се налази у црној, кожној футроли.*

Легитимација има 2 дела:*

 1. доњег – у виду металног знака ПСС-а са идентификационим бројем и*

 2. горњег – у виду идентификационе карте на плавој позадини са логом ПСС-а на којој се налази пун назив ПСС-а и ЕПУ-а, функција члана синдиката који има легитимацију, име и презиме члана, потпис председника ПСС-а и печат ПСС-а.*

Легитимацију синдиката имају:*

 1. руководство ПСС-а – председник, потпредседник, генерални секретар, чланови УО, председници СГ и саветници председника. Легитимација руководства садржи 4 /четири/ цифре.*

 2. почасни чланови ПСС-а. Легитимација почасних чланова садржи 3 /три/ цифре.*

Легитимација служи за доказивање припадности ПСС-у и у друге сврхе се не може користити.*

Свака злоупотреба повлачи санкције у складу са законом.*

Легитимацију додељује Председник ПСС-а на предлог члана Управног одбора или председника Синдикалне групе.*

Престанком почасног чланства или функције коју обавља руководство у ПСС-у, легитимација се мора вратити Управном одбору ПСС-а тј. председнику ПСС-а.*

У случају губитка или оштећења легитимације синдиката члан сноси материјалну одговорност по одлуци Управног одбора ПСС-а.*

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА

 

Члан 6.

Основна сврха и циљ ПСС је унапређење и заштита економских, социјалних, професионалних, друштвених, културних и других интереса чланства, борба за интересе Света рада у целини.

У остваривању својих циљева ПСС користи сва законима и међународним конвенцијама призната средства.

Ради остваривања својих циљева ПСС може ступати у синдикалне асоцијације и међународне синдикалне организације.

ПСС делује по начелима:

 1. заштите социјалних права својих чланова;

 2. демократског заступања и уважавања воље чланова;

 3. одговорности заступника Синдиката;

 4. независности од послодавца, политичких странака и верских заједница;

 5. самосталности у уређењу унутрашње организације Синдиката;

 6. избору и разрешењу својих тела и представника Синдиката;

 7. јавности рада;

 8. синдикалне солидарности;

 9. поштовању људских, грађанских и синдикалних права и слобода;

 10. залагање за укупан напредак наше земље.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

 

Члан 7.

ПСС ради и делује на целом подручју Републике Србије.

Полицијски синдикат Србије представља и заступа Председник ПСС или овлашћено лице у складу са овим статутом.

ЧЛАНСТВО

 

Члан 8.

Члан ПСС постаје свако ко је запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, који се добровољно учлани у ПСС потписивањем приступнице, који прихвата Статут и испуњава чланске обавезе.

Чланство може бити редовно и почасно.

Чланови ПСС могу бити пензионери Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Чланови ПСС могу бити и заслужни грађани који су помогли или директно помажу Синдикат.

Чланови Синдиката из става 1. и 3. овога члана Статута имају статус редовног члана.

Чланови Синдиката из става 4. овога члана Статута имају статус почасног члана.

Чланство у ПСС мирује у време обављања евентуалне функције на страни послодавца.

 

Члан 9.

Редовни појединачни члан ПСС има право да:

 1. ужива заштиту ПСС;

 2. бира и буде биран у органе ПСС;

 3. добија правну помоћ и заштиту;

 4. добија финансијску помоћ у случајевима уређеним општим актом;

 5. буде информисан о раду Синдиката;

 6. оствари право на синдикално образовање;

 7. на повољније услове при набавци и плаћању роба и услуга предузећима са којима је ПСС склопио уговор.

 

Члан 10.

Редовни члан ПСС има дужност да:

 1. поштује Статут и програмска начела ПСС;

 2. поштује одлуке органа ПСС и учествује у свим синдикалним акцијама;

 3. помаже рад и чува углед ПСС;

 4. активно ради на повећању броја чланова;

 5. шири идеје из Статута и програмских начела ПСС;

 6. плаћа уредно чланарину.

Почасни члан има дужност да у оквиру својих реалних могућности:*

 1. активно помаже у остваривању сврхе, циљева и начела ПСС-а;*

 2. функционално, организационо, финансијски и на други начин учествује у спровођењу синдикалних акција ПСС-а;*

 3. информише о својим сазнањима које би могле бити од интереса за рад ПСС;*

 4. унапређује синдикалну свест других грађана;*

 5. поштује програмска начела ПСС;*

 6. предузима и све друге мере и радње у циљу помоћи у раду ПСС-а.*

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

 

Члан 11.

Чланство у ПСС престаје на основу писане изјаве појединачног члана уз предходно измирење својих чланских обавеза, измирење дугова према фирмама са којима је ПСС склопио уговор.

Иступницу мора потписати председник ПСС или лице које он овласти у складу са овим Статутом.

Само иступница која је у складу са ставом два овога члана се сматра валидном.

По самовољном иступању члану ће се одбијати чланарина најмање 60 дана од дана потписивања приступнице ради увида у дуговања.

Потписивањем иступнице, са датумом иступања члану престаје право на коришћење права  из члана 9. овога Статута.

Члан који је самовољно иступио из  чланства ПСС, не може бити члан синдиката најмање 1 годину од датума иступања из чланства ПСС.

 

Члан 12.

Чланство у ПСС може престати мерама искључења појединачног члана.

Мера искључења појединачног члана може се изрећи у следећим случајевима:

 1. деловањем противно одредбама овога Статута и програмских начела ПСС;  

 2. неизвршавање одлуке органа ПСС, несавестан рад у органу ПСС;

 3. злоупотреба положаја, функције и статутарних овлашћења;

 4. деловање којим се наноси штета ПСС или се нарушава његов углед;

 5. разбијање синдикалног јединства и опструкција рада Синдиката;

 6. кршење принципа синдикалне солидарнсти и дисциплине;

 7. неоправдано плаћање чланарине;

 8. приступањем легитимног представника ПСС-а (Председник, Потпредседник, Генерални секретар, члан Управног одбора, Председник Синдикалне групе, Потпредседник Синдикалне групе, Секретар Синдикалне групе, члан Надзорног одбора, члан Статутарног одбора, члан Синдикалне јединице) другом синдикату који делује у оквиру Министарства унутрашњих послова.*

Мера искључења појединачног члана је извршна по одлуци Управног одбора.

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

 

Члан 13.

Појединачни члан искључен из ПСС има право жалбе Статутарном одбору ПСС.

Жалба не одлаже извршење.

ОРГАНИ

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 14.

Органи ПСС су Скупштина, Управни  одбор (у даљем тексту УО),  Председник, Потпредседник, Генерални секретар,  Надзорни одбор и Статутарни одбор.

Органи ПСС доносе одлуке по приципу просте већине гласова (50 +1%), осим ако овим Статутом то није другачије одређено.

СКУПШТИНА

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 15.

Скупштина ПСС је највиши орган ПСС. Одлуке Скупштине су коначне и извршне за све органе и чланство ПСС.

Скупштина Полицијског синдиката Србије:

 1. усваја пословник о раду Скупштине  ПСС;

 2. усваја Статут и измене и допуне Статута ПСС;

 3. усваја програмска начела и програмску изјаву ПСС;

 4. усваја општа акта Синдиката и потврђује општа акта које је донео Управни одбор;

 5. утврђује теоријске и стратешке постулате Синдиката;

 6. потврђује одлуку о приступању или иступању из синдикалних асоцијација;

 7. разматра извештаје о раду свих органа Синдиката између два заседања Скупштине;

 8. бира чланове Управног  одбора ПСС;

 9. бира председника ПСС;

 10. бира чланове Надзорног одбора;

 11. бира чланове Статутарног одбора;

 12. доноси одлуку о престанку рада ПСС.

Скупштина има суверено право да одлучује о свим питањима из надлежности других органа ПСС.

 

Члан 16.

Скупштина може бити редовна или ванредна.

Редовна Скупштина се одржава се једном годишње а изборна сваке пете године.

Редовну Скупштину сазива Председник ПСС.

Ванредна Скупштина се сазива због указане потребе.

Под указаном потребом сматра се стање у Синдикату где се више не може обезбедити функционисање Синдиката на основу важећег Статута и Програмских начела синдиката.

Ванредна Скупштина се сазива одлуком Управног  одбора ПСС.

                                                                         

Члан 17.

Скупштину чине председници Синдикалних група ПСС.

 

Члан 18.

Скупштина ради на основу Пословника о раду Скупштине ПСС.

Радом Скупштине председава и руководи Председник ПСС или лице које он овласти .

Скупштина може део својих надлежности да делегира Управном  одбору ПСС.

УПРАВНИ ОДБОР

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

(Централа)

 

Члан 19.

Управни одбор је извршно и оперативно тело које руководи радом ПСС између две Скупштине.

 

Члан 20.

Управни одбор Полицијског синдиката Србије:

 1. председник ПСС председава седницом Управног одбора;

 2. остварује циљеве и задатке које је одредила Скупштина;

 3. подноси Скупштини извештај о раду;

 4. усваја и спроводи организациону и програмску оријентацију Синдиката;

 5. задужења и рад чланова Управног одбора дефинисана су посебним  правилником  о раду Управног одбора;

 6. доноси општа акта Синдиката, осим Статута;

 7. доноси годишњи финансијски план;

 8. доноси пословник и правилник о раду Управног одбора;

 9. потрђује нове чланове Управног одбора између два заседања Скупштине;

 10. именује и опозива чланове Управног одбора  ПСС, на предлог Председника   ПСС;   

 11. именује и опозива чланове радних тела, кризних штабова, сручних тимова,  административно –техничког бироа на предлог Председника ПСС;

 12. именује и опозива представнике ПСС у Одбору за преговоре за потписивање Колективног уговора;

 13. именује и опозива представнике у синдикалним асоцијацијама,  мултипарититним телима и другима организацијама и телима где је потребно представљати ПСС;

 14. доноси одлуку о штрајку и формира Штракачки одбор;

 15. доноси одлуку о штрајку упозорења и  протестним акцијама;

 16. доноси платформу за колективно преговарање;

 17. уређује односе са социјалним партнерима, другим синдикатима, синдикалним асоцијацијама, друштвеним и међународним организацијама;   

 18. разматра годишњи извештај о раду Надзорног одбора  ПСС;

 19. доноси дисциплинске мере у складу са овим Статутом;

 20. додељује награде, похвале и статус почасног члана;

 21. решава жалбе и молбе упућене Управном одбору;

 22. врши послове које му је из своје надлежности делегирала Скупштина;

 23. чланове Управног одбора бира Скупштина ПСС, на предлог Председника ПСС;

 24. чланови  Управног одбора, по функцији су Председник ПСС, Потпредседник  ПСС  и Генерални секретар ПСС.

 25. у Управном одбору ПСС мора бити по један представник Жандармерије,  Ватрогасно спасилачких јединица, Полицијске бригаде Београд и Граничне полиције;

 26. рад Управног одбора  уређује се Пословником о раду Управног одбора, који   доноси Управни  одбор;

 27. Управни  одбор има 15  /петнаест/ чланова;

 28. број чланова Управног одбора се може повећавати у зависности од  територијалног проширења Синдикалниг група у оквиру ПСС;

 29. број чланова Управног одбора мора бити непаран.

 

Члан 21.

Мандат чланова Управног одбора траје 5 /пет/ година и исте особе могу бити поново биране.

 

Члан 22.

Уколико, из било ког разлога, члан Управног одбора напусти своју функцију пре истека мандата, Управни одбор ће изабрати новог члана из редова кандидата кога предложи Синдикална група којој је припадао дотадашњи члан Управног  одбора.

 

Члан 22А.*

У ПСС-у се формира Синдикална јединица.*

Синдикална јединица се састоји од свих чланова Управног одбора и Председника Синдикалних група ПСС-а који делују на територији Подручне полицијске управе односно Полицијске управе за град Београд или у оквиру функционално надлежне линије рада (Гранична полиција, Жандармерија, Полицијска Бригада и сл.)*

Председник Синдикалне јединице је члан Управног одбора ПСС-а надлежан за територију или функционалну линију рада.*

Уколико Синдикална јединица нема члана Управног одбора председника именује Председник ПСС-а.*

Надлежности Синдикалне јединице су доношење одлука о утрошку финансијских средстава, организација синдикалних акција на свом нивоу у оквиру ПСС-а, доносе одлуке у циљу заштите интереса чланства на свом нивоу у оквиру ПСС-а, доносе предлоге и друго. Председник ПСС-а и Управни одбор ПСС-а могу наложити предузимање мера и активности Синдикалној јединици.*

Извештај о раду Синдикалне јединице председник СЈ подноси Председнику ПСС-а и Управном одбору.*

Одговорност за рад Синдикалне јединице је у складу са Статуту.*

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

ПРЕДСЕДНИК

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 23.

Председник Полицијског синдиката Србије;

 1. представља и заступа ПСС у земљи и иностранству;

 2. Председник ПСС или лица која он овласти овлашћени су потписници и налогодавци трансфера средстава са рачуна Синдикалних група и Централе ПСС у складу са извршном политиком и циљевима ПСС;

 3. сазива и председава седницама Управног одбора;

 4. усклађује и надзире функционисање ПСС;

 5. потписује и закључује Колективни уговор;

 6. води извршну политику Синдиката у складу са одлукама Скупштине и Управног  одбора;

 7. координира рад Синдикалних група;

 8. именује и опозива Потпредседника, Генералног секретара и чланове Управног одбора;

 9. Председник заступа ПСС, представља ПСС у медијима, а може да именује свога заменика за односе са јавношћу;

 10. има права и  дужности у складу са овим Статутом.

Председник ПСС има право да сазове седницу било ког органа ПСС, а и Супштину ПСС у , само на начин и под условима утврђеним овим Статутом.

Председник ПСС-а или члан Управног одбора по овлашћењу председника ПСС-а, у случају потребе заштите интереса Синдиката, има право да опозове председника, потпредседника и секретара Синдикалне групе, након чега је у обавези да у року од 5 дана сазове седницу исте Синдикалне групе.*

Председник ПСС-а или члан Управног одбора по овлашћењу председника ПСС-а, има право да и у другим случајевима, ради заштите интереса Синдиката, сазове седницу сваке Синдикалне групе у оквиру ПСС-а.*

Избор председника ПСС врши се по избору појединачне кандидатуре, на Скупштини ПСС у складу са Пословником о раду Скупштине.

Мандат Председника ПСС траје 5 /пет/  година а иста особа може бити поново бирана.

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

 

Члан 24.

У случају да, из било ког разлога, Председник престане да врши  своју функцију пре истека мандата, Управни  одбор ће сазвати ванредну Скупштину ПСС у року од 60 дана од дана констатовања да је Председник  напустио функцију, или поднео оставку писменим путем.

У периоду од дана констатовања до одржавања ванредне Скупштине, Управни  одбор ће, из својих редова, одредити вршиоца дужности Председника ПСС.

ПОТПРЕДСЕДНИК

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 25.

Полицијски синдикат Србије има 1 /једног/  Потпредседника.

Потпредседник се именују на предлог Председника.

Потпредседник ПСС, замењују Председника ПСС у његовој одсутности и спречености, а  у складу са овлашћењем које му даје Председник.

Обавља оне послове које му  Председник пренесе из своје надлежности.

Потпредседника ПСС именује и опозива Председник ПСС.

Мандат Потпредседника траје 5 / пет/  година, а исте особе могу бити поново биране.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 26.

Полицијски синдикат Србије има Генералног секретара.

Генералног секретара именује и опозива  Председник ПСС.

Генерални секретар обавља послове које му Председник пренесе из своје надлежности.

Генерални секретар контролише административне послове, стара се о вођењу записника са састанака Управног одбора, даје неопходне информације у току састанка, пружа информације и помоћ било ком члану који то затражи.

Генерални секретар врши координацију са другим синдикатима, прати целокупне активности на синдикалној сцени Србије и о томе извештава Председника ПСС .  

Генерални секретар брине и води рачуна о раду Административно-техничке службе, врши надзор над радом техничког секретара и особља запослених  у синдикату.

 

Члан 27.

Управни   одбор може да формира Административно-технички биро ПСС.

У Административно-техничком бироу могу се ангажовати чланови синдиката, волонтери и професионална лица.

Биро врши административне, информатичке, правне, техничке и друге послове у Синдикату.

Рад Административно-техничкиг одбора надзире Генерални секретар ПСС,  и извештава Председника и Извршни  одбор о раду.

О броју волонтера и стално запослних у Административно-техничком бироу одлучује Управни  одбор на предлог председника.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 28.

Надзорни одбор врши надзор над коришчењем основних финансијских средстава и управљање имовином.

Мандат чланова Надзорног одбора је 5 /пет/ година.

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају Скупштини.Исте особе могу бити поново биране.

Надзорни одбор има 5 /пет/ чланова.

Чланови Надзорног одбора бирају Председника Надзорног одбора.

Надзорни одбор подноси извештај о раду Скупштини, а годишњи  извештај Управном  одбору ПСС.

Избор и разрешење чланова Надзорног одбора уређује се Пословником о раду Скупштине.

Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног  одбора  Синдиката.

Надзорни одбор доноси правилник о раду надзорног одбора у складу са овим Статутом.

Председник ПСС и Извршни  одбор имају право да затраже од Надзорног одбора да изврше контролу из става 1. овога члана, да изврши контролу у свакој Синдикалној групи ПСС.

 

Члан 29.

Уколико члан Надзорног одбора, из било ког разлога, напусти своју функцију пре истека мандата или буде разрешен те функције, Управни   одбор ПСС бира и именује  новог члана Надзорног одбора на упражњено место, а из редова кандидата Синдикалних група.

Мандат овако изабраног члана Надзорног одбора траје до првог заседања наредне Скупштине.

 

Члан 30.

Надзорни одбор може да ради и доноси валидне одлуке и закључке, ако седници присуствује најмање 3 члана.

СТАТУТАРНИ ОДБОР

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 31.

Статутарни одбор ПСС тумачи Статут и друга општа акта ПСС, припрема измене и допуне Статута, даје оцену статутарности општих аката и одлука органа ПСС, арбитрира у случају сукоба надлежности органа ПСС, органа синдикалне организације ПСС, решава жалбе упућене Статутарној одбору.

Тумачење, оцену и арбитражу Статутарног одбора могу тражити сви органи ПСС, Синдикалне групе ПСС  и  појединачни чланови.

 

Члан 32.

Мандат чланова Статутарног одбора траје 5 /пет/ година.

Чланови Статутарног одбора за свој рад одговарају Скупштини ПСС и исте особе могу бити поново биране.

Статутарни одбор има 5 чланова. Чланови Статутарног одбора бирају председника Статутарног одбора.

Статутарни одбор подноси извештај о раду Скупштини ПСС, а годишњи извештај о раду Управном  одбору ПСС.

Избор и разрешење чланова Статутарног одбора уређује се Пословником о раду Скупштине.

Чланови Статутарног одбора не могу бити чланови ни једног другог органа Синдиката.

Статутарни одбор доноси Правилник о раду Статутарног одбора, у складу са овим Статутом.

 

Члан 33.

Уколико члан Статутарног одбора, из било ког разлога, напусти своју функцију пре истека мандата, Управни  одбор ПСС може изабрати новог члана Статутарног одбора на упражњено место, а из редова Синдикалних група.

Мандат овако изабраног члана Статутарног одбора траје до првог наредног заседања Скупштине ПСС.

 

Члан 34.

Статутарни одбор може да ради и доноси валидне одлуке и закључке ако седници Статутарног одбора присуствује 3 /три/  члана.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

 

Члан 35.

Управни одбор ПСС одлучује о питањима дисциплинске одговорности појединачних чланова ПСС.

Управни одбор одлучује и о дисциплинској одговорности чланова органа ПСС.

Управни  одбор, разматрајући по питањима дисциплинске одговорности чланова Синдиката, може одлучити да члан Синдиката није направио дисциплински прекршај, или да је члан Синдиката направио дисциплински прекршај.

Уколико је Управни   одбор закључио да је члан Синдиката или Одбора направио дисциплински прекршај, може му се изрећи једна од следећих дисциплинских мера:

 1. јавна опомена која се објављује на огласној табли или синдикалном билтену;

 2. суспензија из чланства до 6 месеци;

 3. искључење из Синдиката;

Мера искључења из Синдиката може се изрећи за прекршаје из чл.12. овог Статута.

Мера суспензије подразумева да члану Синдиката мирују права, обавезе и функције у Синдикату, за време трајања суспензије.

Члан органа Синдиката кажњен мером суспензије из чланства, може одлуком Управном одбора ПСС бити трајно разрешен функције или функција у органу или органима Синдиката.

Дисциплинске мере су извршне по доношењу одлуке  од стране Управног  одбора ПСС.

Члан ПСС незадовољан дисциплинском одлуком Управног  одбора, има право жалбе Статутарном одбору ПСС.

Жалба не одлаже извршење.

Дисциплински поступак се уређује Правилником о дисциплинском поступку, у складу са овим Статутом.

 

Члан 36.

У случајевима када постоји потреба за непосредном заштитом интереса Синдиката, Председник ПСС може суспендовати појединачног члана и члана Органа синдиката до првог, хитног заседања Управног  одбора, а ова суспензија може трајати најдуже 30 дана.

Уколико је сазвана Ванредна скупштина ПСС због блокаде рада Управног  одбора ПСС, суспензија из става 1. овог члана може трајати до заседања Ванредне скупштине.

ОРГАНИЗАЦИОНА  СТРУКТУРА

ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 37.

Основни облик организовања у Полицијском синдикату Србије је Синдиклна група.

Синдикална група оснива се у свим Организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Синдикална група је основни облик организовања у ПСС.

За оснивање Синдикалне групе потребно је најмање 11  /једанаест/ чланова.

Синдикална група може имати, а и не мора,  подрачун ПСС.

Две или више Синдикалних група могу имати отворен заједнички подрачун.

Сагласност за отварање подрачуна даје Председник ПСС.

Приликом отварања подрачуна Синдикалне групе, на депо картону банке код које је подрачун отворен, мора стајати и депонован  потпис председника ПСС.

Председник ПСС  у случајевима превиђеним овим Статутом и општим актима ПСС има право блокаде подрачуна Синдикалне групе, и право преноса новца на централни рачун ПСС.

Синдикална група има свој печат који је идентичан печату ПСС, са називом синдикалне групе.

Синдикална група има Председника, Потпредседника и Секретара. Синдикална група може имати више Секретара уколико обухвата више организационих јединица Министарства унутрашњих послова на територији  за коју је формирана.*

Председника, Потпредседника и Секретара  чланови Синдикалне групе бирају између себе простом већином. Председника, Потпредседника и секретара Синдикалне групе могу опозвати чланови Синдикалне групе на седници простом већином, као и председник ПСС-а или члан Управног одбора по овлашћењу председника ПСС-а, у складу са овим Статутом.*

Права, обавезе. начин рада  Синдикалне групе, прецизирана су Правилником о раду Синдикалне групе коју доноси Управни  одбор ПСС.

____

*  Измене и допуне Статута ПСС-а усвојене на Скупштини дана 23.11.2013. године у Београду

ПРИХОДИ

 

Члан 38.

Извори прихода Полицијског синдиката Србије су:

 1. чланарина;

 2. приходи од наменских прилога и доприноса чланства;

 3. поклони и спонзорства донатора и симпатизера.

Чланарина износи 1% нето месечне зараде појединачног члана.

Прерасподела прикупљене чланарине уређује се посебним актом синдиката , коју доноси Управни   Одбор.

Оснивање фондова ПСС, начин обезбеђивања средстава за фондове, руковођење фондовима и контрола њиховог рада уређује се посебним актима Синдиката.

ИМОВИНА

 

Члан 39.

Имовима ПСС је заједничка имовина свих чланова Синдиката.

Имовина ПСС је недељива сем у случају престанка постојања ПСС.

ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА И ЈАВНОСТИ

 

Члан 40.

Информисање чланства и јавности о раду ПСС представља стални и приоритетни задатак руководства Синдиката.

Информисање се врши путем средстава јавног информисања, веб. Сајта, синдикалних новина, билтена, гласника, летака, плаката, синдикалним зборовима и на друге погодне начине.

МЕЂУСИНДИКАЛНА САРАДЊА

 

Члан 41.

Полицијски синдикат Србије сарађује са другим Синдикалним асоцијацијама и организацијама у земљи, као и друштвеним организацијама чији су циљеви, принципи и програмска начела исти или слични онима које заступа ПСС.

Одлуку о приступању ПСС синдикланим асоцијацијама доноси Управни одбор ПСС.

У случају приступања ПСС синдикалној асоцијацији, чланарина коју ПСС плаћа асоцијацијама измирује се  посебним актом који ће донети Управни одбор.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

 

Члан 42.

Полицијски синдикат Србије залаже се за укупан развој међународног радничког покрета.

ПСС развија сарадњу са међународним синдикалним асоцијацијама, организацијама и синдикатима других земаља .

Одлуку о приступању ПСС међународним синдикланим асоцијацијама потврђује Управни  одбор.

У случају приступања ПСС међународној синдикалној асоцијацији, чланарина коју ПСС плаћа асоцијацијама измирује се посебним актом који ће донети Управни   одбор.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 43.

Полицијски синдикат Србије престаје да постоји одлуком Скупштине.

Одлука је важећа ако је изгласа 2/3 од укупног броја делегата Скупштине.

У случају престанка постојања ПСС, имовина се преноси на осниваче, Синдикалне групе и појединачне чланове, сразмерно уплаћеној чланарини.

 

Члан 44.

Измене и допуне овог Статута врши Скупштина на основу Пословника о раду Скупштине.

 

Члан 45.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

                                                                         

Председавајући

Скупштине Полицијског синдиката Србије

и

председник

Полицијског синдиката Србије

Вељко Мијаиловић

: