ODLUKA VLADE SRBIJE O TROŠKOVIMA

Vlada Srbije donela odluku o utvrđivanju visine naknade troškova za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima.
Na osnovu člana 188. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16, 24/18 i 87/18) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade troškova za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima

1. Utvrđuje se visina naknade troškova za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima koji podrazumevaju poslove koji se obavljaju pod većim stepenom opterećenja na psihofizičke i radne sposobnosti policijskih službenika, kada se oni obavljaju van redovnog mesta rada, u iznosu od 900,00 dinara po danu.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 121-10524/2021

Script Selection

Slični tekstovi