RATNI VETERANI POLICIJE – DOPIS MINISTRU

Poštovani,

obraćamo Vam se u nadi da će te rešiti problem priznavanja boračkog statusa pripadnika Posebnih jedinica policije, u pogledu kategorizacije i utvrđivanja broja dana angažovanja u sklopu oružanih akcija, a u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih prodica.

Naime, Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih prodica u članu 5 jasno određuje ko stiče status borca, pri tom precizirajući uslove i za kategorizaciju svakog borca prema dužini trajanja njegovog angažovanja u ratu ili oružanim akcija koje su preduzete za vreme mira.

Problem pripadnika Posebnih jedinica policije nastaje u momentu podnošenja dokumentacije u opštinskim organima zaduženim za boračko-invalidsku zaštitu, jer se u potvrdama o angažovanju pripadnika PJP ne navodi mesto angažovanja, u cilju sticanja prava na kategorizaciju u grupu boraca 1. kategorije u smislu člana 7 stav 1. tačka 1. u kome se traži angažovanje u trajanju ne manjem od 60 dana na teritoriji Kosova i Metohije.

Nadalje, problem se javlja i u priznavanju dužine boračkog staža, za angažovanje pripadnika PJP, i to za period od 01.01.1998. godine do 24.03.1999. godine na teritoriji Kosova i Metohije, kao i za period aktivnih borbenih dejstava na terirtoriji opština Medveđa, Bujanovac i Preševo u periodu od 21.11.2000. godine do 31.05.2001. godine.

Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih prodica u članu 5 stav 1. tačka 1 kaže da status borca stiče državljanin Republike Srbije koji je kao pripadnik oružanih snaga Republike Srbije vršio vojne ili druge dužnosti u ratu ili oružanim akcijama preduzetim za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalne celokupnosti i ustavnog uređenja Republike Srbije.

U daljem tekstu istog zakona u članu 5 stav 1. tačka 6 precizirano je da isti status stiče i lice koje je vršilo vojne i druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira, radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SR Jugoslavije, Državvne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike Srbije u periodu posle 27.aprila 1992. godine.

Pripadnici Posebnih jedinica policije su u periodu koji nije obuhvaćen periodom proglašenog ratnog stanja, vršili navedene dužnosti na prostoru Kosova i Metohije u periodu od 01.01.1998. godine do 24.3.1999. godine, ali i na području opština Medveđa, Bujanovac i Preševo u periodu od 21.11.2000. godine do 31.5.2001. godine.

U opisanom periodu pripadnici PJP su u sklopu svojih jedinica, na prostoru Kosova i Metohije, u periodu 1998/99. godine, učestvovali u oružanim akcijama, i to vršeći borbena delovanja sa ciljem odbrane mira i državnog suvereniteta. U ovom periodu borbena delovanja su izvođena uz upotrebu strategije modernog ratovanja, masovnom primenom sterljačkog naoružanja svih kalibara, artiljerijskih oruđa, te minsko eksplozivnih sredstava, što je dovelo do velikog stradanja i pogibija pripadnika PJP.

Šiptarsko terorističke snage su na zaposednutim teritorijama organizovale vojni sistem uprave, a njihove jedinice su bile organizovane u formacije od ranga borbenih vodova i četa do ranga brigade. Pripadnici PJP su navednom periodu vršeći borbena delovanja u potpunosti porazili šiptarske terorističke snage, oslobađajući više od stotine naseljenih mesta, razbijajući sistem odbrane izgrađen od šiptarsko terorističkih snaga, koji su odbranu pripremali do te mere, da je samo sistem rovovskih saobraćajnica i rovova bio dugačak kilometrima, sa velikim brojem otpornih i vatrenih tačaka. Opisani period, te način i metod izvođenja ovakvih oružanih akcija, je upravo onakav kakav je zakonodavac predvideo u opisu člana 5 Zakona o pravima boraca, vojnih inavlida i civilnih invalida rata i njihovih porodica, što je i razlog da se navedeni period angažovanja pripadnicima PJP prizna kao borački staž.

Borbena delovanja u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo u periodu 2000/01. godine, je takođe obeležilo postojanje formacijske organizacije šiparsko terorističkih snaga, zaposedanje i frontovska odbrana zaposednutog dela teritorije, korišćenje savremenih sredstava i taktike borbe, te veliki broj stradalih pripadnika PJP, koji su porazili navedene šiptarske terorističke snage, uspostavljajući puni suverenitet nad teritorijom ovih opština, pa je nužno i ovaj periodu priznati u borački status shodno vremenu angažovanja pripadnika PJP.

Nužnost priznavanja statusa i perioda angažovanja boraca Posebnih jedinica policije prepoznaje se kao potreba koja svoju primenu nalazi u razradi zakonskih rešenja, pa bi smo kao primer naveli bi član 111 stav 2. tačka V ovog zakona , koji kao jednu od načina ostvarenja prava borca ili člana njegove porodice po prioritetu utvrđuje dužinu borbenog-vojnog angažovanja. Ovakva rešenja će se verovatno naći i u drugim podzakonsim aktima, kroz čiju će razradu biti definisana prava boračke populacije, pre svega rešavanja stabenog pitanja, zaposlenja i slično.

Policijski sindikat Srbije smatra da je neophopdno aktivnim učešćem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, omogućiti pripadnicima Posebnih jedinica policije da ostvare status borca i kategoriju koja im po zakonu i pripada.

Policijski sindikat Srbije vam predlaže da:
• utvrdite formu potvrde koja će se izdavati veteranim – pripadnicima Posebnih jedinica policije
• formirate radnu grupu koja će se baviti utvrđivanjem i usaglašavanjem akata i postupaka organizacionih jedinica u postupcima koja se tiču boračke populacije MUP-a R Srbije, a koju treba da sačinjavaju predstavnici zainteresovanih sindikalnih organizacija,

Poštovani gospodine ministre, pre Vas u Ministarstvu unutrašnjih poslova niko se i nikada nije bavio pitanjima ratnih veterana i boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Od tog značajnog pitanja svi su doslovno bežali, a neki su na zahteve policijskih službenika gledali ili sa prezirom ili sa podsmehom. Vaša uloga u donošenju Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih prodica ohrabirila nas je da se upravo vama i obratimo , sa verom da ćete ovo pitanje rešiti na najbolji mogući način po veterane službe.

Script Selection

Slični tekstovi