SASTANAK U SEKRETERIJATU ZA LJUDSKE RESURSE

Dana 19.10.2021. godine u prostorijma Sekretarijata za ljudske resurse, Ministarsta unutrašnjih poslova, Republike Srbije, održan je radni sastanak sa pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova i načelnikom Sektora za ljudske resurse, gospodinom Vladimirom Ilićem, zamenikom načelnika za ljudske resurse gospođom Gordanom Jeković, koordinatorom Sektora Dragišom Anđelkovićem i delegacijom Policijskog sindikata Srbije koju je predvodio predsednik Veljko Mijailović.

Predsednik Policijskog sindikata Srbije, Veljko Mijailović je predstavnike poslodavca upoznao sa ranije dostavljenim dopisima o problematici koja je u predhodnom periodu opterećivala policijske službenike, a koji su dostavljani, generalu Malešiću kao licu određenom sa saradnju sa sindikatima i to:

Dopisom broj 325/2021 od 15.03.2021. godine skrenuta je pažnja na položaj radnika MUPa, koji obavljaju poslove u vezi ishrane i smeštaja, odnosno pronalaženja modaliteta pomoći ovoj, neopravdano zapostavljenoj kategoriji zaposlenih u našem Ministarstvu.

– Zamenica načelnika Sektora, Gordana Jeković je tom prilikom rekla da su u ministarstvu upoznati sa navedenom problematikom i samim nezavidnim položajem u kojem su se našla navedena grupacija zaposlenih i da se ulažu veliki napori kako bi se u zakonskonskim okvirima rešila navedena situacija. Nakon naše inicijative upućena je depeša na teren svim rukovodiocima a koja se odnosi na rešavanje prekovremenih sati.
– Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudsek resurse Vladimir Ilić je tom prilikom rekao da se navedeni problem i samo poboljšanje materijalnog stanja ove grupe zaposlenih sa najnižim primanjima u MUPu, rešava kvartalnim uvećanjem plate u iznosu od 10% što predstavlja oko 1500 zaposlenih. Takođe je naglasio da je u dosadašnjem periodu spram realnih mogućnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova uspelo da 50 nameštenika pređu u status stalnog zaposlenja a intencija je da do kraja godine još 100 nameštenika dobiju status stalno zaposlenog u Minstarstvu unutrašnjih poslova.

Dopisom broj 319/2021 od 11.03.2021. godine ukazali smo na problem oko izdavanja adekvatnog Uverenja za učesnike u odbrani teritorijalnoj celovitosti suveriniteta i ustavnog uređenja Republike Srbije, odnosno učestvovanja u oružanim sukobima na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 24.03.1999. godine do 24.06.1999. godine gde tom prilikom dolazi do neujednačenog postupanja određenih Policijskih uprava a shodno tome policijski službenici dobijaju različite statuse.

– Zamenica načelnika Sektora, Gordana Jeković, je konstatovala da je odmah nakon našeg dopisa upućena depeša svim Policijskih upravama i tom prilikom je navedeno da na osnovu službenih zahteva Lokalne samouprave, Policijske uprave dostave neophodne podatke na osnovu kojih će isti moći da izdaju adekvatne potvrde.

Dopisom broj 987/2021 od 17.09.2021. godine ukazali smo na potrebe opremanja radnika UKP-a MUPa RS ali i na opremanje svih ostalih policijskih službenika imajući u vidu predstojeću zimsku sezonu.

– Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudsek resurse Vladimir Ilić je tom prilikom izneo daje za dan 20.10.2021. godine predviđen sastanak sa predstavnicima firme „Jumko“ koja je na osnovu ugovora sa našim ministarstvom predviđena da šije uniformu za policijske službenike i tada je konstatovano da će do kraja tekuće nedelje za potrebe policijskih službenika biti isporučeno oko 5.000 vetrovki, a do kraja 2021. godine još oko 7.000 vetrovki, dok su za nabavkom obuće još uvek pregovori u toku uz davanje prioriteta domaćim firmama.
Dopisom 981/2020. Od 07.12.2020. godine, a kojim smo se obratili ministru unutrašnjih poslova, a kojim smo ukazali na sveobuhvatnu problematiku u Policijskim upravama kako u pogledu nedosledne primene odredbi PKU-sljra tako i nedovoljnoj opremljenosti materijalno tehničkim sredstvima i samom kancelarijskom prostoru koji je neadekvatan za određen broj policijskih službenika

– Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Vladimir Ilić da shodno budžetskim sredstvima je pristupljeno rešavanju svih problema i tom prilikom je izjavio da u dosadašnjem periodu posebna pažnja je posvećena na iznalaženju zakonskih mogućnosti uvećanja koeficijenta koje je odeđena rukovodiocima Uprava i ta je samo u tekućem mesecu nagrađeno sa uvećanjem koeficijenta plate skoro 9000 ljudi a da će u narednom mesecu koeficijent biti uvećan svim pripadnicima Uprave granične policije.
Na kraju sastanka Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Vladimir Ilić se zahvalio na saradnji i na svim iznetim i ukazanim sistemskim problemima, dok je PSS pozdravio dobro uspostavljene partnerske odnose sa sadašnjim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, jer smo uvereni da smo na istom putu u zaštiti prava policijskih službenika i podizanja materijalnog statusa u realnim okvirima.

Script Selection

Slični tekstovi